ఎగ్జిబిషన్ షో

అకుర్ల్ 2017 లో జర్మన్ ఎగ్జిబిషన్లో పాల్గొన్నాడు


Accurl 2017 లో అమెరికన్ ఎగ్జిబిషన్ లో పాల్గొన్నాడు


జర్మనీలో 2017 లో హన్నోవర్ ఇంటర్నేషనల్ మెషిన్ టూల్ ఎగ్జిబిషన్లో అకుర్ల్ పాల్గొన్నారు


యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 2016 లో లాస్ వేగాస్ మెషినరీ ఎగ్జిబిషన్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు


అక్యుర్ల్ 2016 లో జర్మన్ ఎగ్జిబిషన్లో పాల్గొన్నాడు


అక్యుర్ల్ 2016 లో చికాగో మెషిన్ టూల్ అండ్ ఇండస్ట్రి ఆటోమెటి ఎగ్జిబిషన్లో పాల్గొన్నాడు


అక్యుర్ల్ 2016 లో ఇండియా ఎగ్జిబిషన్లో పాల్గొన్నారు